کنترل توان راکتیو و زاویه آتش و ادوات FACTS در سیستم های توزیع

عنوان پروژه :

کنترل توان راکتیو و زاویه آتش و ادوات FACTS در سیستم های توزیع

مقدمه :

 برای کنترل توان راکتیو، و شبیه سازی این کنترل توسط برنامه های کامپیوتری، نیاز به محاسبه ولتاژ و زاویه فاز آن، همچنین توان اکتیو و راکتیو هر شین داریم که همه ی اینها با حل مسأله پخش بار بدست می آیند. آنچه که باید مورد توجه قرار داد این نکته است که بررسی کنترل توان راکتیو در عمل، با آنچه که با برنامه های کامپیوتری انجام می شود تفاوت دارد؛ در عمل، ولتاژ شین ها و همچنین زاویه فاز آنها توسط وسایل اندازه گیری نصب شده در پست ها اندازه گرفته می شود. برخی مشخصه ها هم به صورت غیر مستقیم اندازه گیری می شود.

ولی در تحلیل کامپیوتری، با استفاده از روش های حل عددی، آن چهار مشخصه اصلی شین های شبکه قدرت در حالت ماندگار محاسبه شده و پایه ی تحلیل قرار می گیرند. مجموعه معادلاتی که سیستم قدرت را با آنها بیان می کنیم، غیر خطی اند و به همین دلیل، برای حل معادلات پخش بار، روش های عددی با تکرار مورد استفاده قرار می گیرد.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید