ذخیره انرژی مغناطیس ابررسانا SMES

عنوان پروژه : 

ذخیره انرژی مغناطیس ابررسانا (SMES( Superconductiong Magnetic Energy

فهرست مطالب :

فصل اول   ابررسانا 
۱-۱- تاریخچه ابررسانا
۱-۲- ابررسانایی
۱-۳- کاربردهای ابررسانایی
۱-۴- سیستم های زنده (حیاتی) به عنوان ابررسانا
۱-۴-۱- مقادیر بحرانی، سلسله مراتب مواد ناشناخته، و بارهای دینامیکی.
۱-۴-۲- بـرخـی از مفـهوم هـای زمـان، فضـا و ایـده هـایی در مـورد فـاز کـوانتـوم درماکـروسـکوپیک
۱-۴-۳- مدلی برای ابررسانای با TC بالا  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید