مشخصات فنی کلیدهای ولتاژ بالای خود ایستا از نوع SF6

عنوان پروژه :

مشخصات فنی کلیدهای ولتاژ بالای خود ایستا از نوع SF6

مقدمه :

 استاندارد، ارائه مشخصات فنی برای کلیدهای ولتاژ بالای خود ایستا ازنوع SF6 با ولتاژ ۵/۷۲ و ۱۴۵ کیلو ولت که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در یکصدوهفتمین جلسه کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ ۱۳/۵/۷۷ مورد تأیید قرار گرفته است، اینک به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید