شینه‌بندی و آرایش تک‌خطی در پستها

عنوان پروژه :

شینه‌بندی و آرایش تک‌خطی در پستها

مقدمه :

فیدرهای ورودی و خروجی پستها توسط شینه‎های فشار قوی اتصال می‌یابند. جریان فیدرهای ورودی در شینه‎ها با یکدیگر جمع شده و در فیدرهای خروجی توزیع می‎شود. به همین علت لازم است شینه‎ها از ظرفیت کافی جهت حمل جریان و توزیع آن برخوردار باشند. با بروز عیب در هر یک از فیدرها و تجهیزات آنان،‌ جریان خطا از طریق بقیه فیدرها به سمت نقطه عیب برقرار شده و در شینه پست با یکدیگر جمع می‌گردد و جریان اصلی اتصال کوتاه را تشکیل می‎دهد. با توجه به این مطلب شینه‎ها می‎بایست از مقاومت مکانیکی و الکتریکی کافی جهت تحمل جریان اتصال کوتاه نیز برخوردار باشند. طراحی و انتخاب نوع مناسب شینه‎ها و روش اتصال فیدرها به شینه از جمله مهمترین شاخصهای پست به شمار می‎رود.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید