سازگاری های الکترومغناطیسی

عنوان پروژه :

سازگاری های الکترومغناطیسی

مقدمه :

هنگامیکه جرقه الکتریکی یا رعد و برق به وقوع می پیوست، باعث ایجاد اختلالاتی درکار انتقال اطلاعات از طریق رادیو یا خطوط تلگراف می شد. در حقیقت، پدیده هایمذکور تنها نمونه هایی از عوامل بیشمار مولد تشعشع الکترومغناطیسی می باشند . اکثرعوامل مولد تشعشعات الکترو مغناطیسی همانند رعد و برق،رله ها، کلید ها،موتور هایالکتریکی،لامپهای فلورسنت و انفجارات هسته ای دارای طیف بسامدی بسیار وسیعمی باشند.

لذا حتی در سیستمهایی که ورودی آنها توسط فیلتر های باند باریک محافظت می شوند،می توانند ایجاد تداخل و نویز نمایند. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید