سیستم های حفاظت کاتدیک تغذیه شونده توسط منبع تغذیه کننده الکترونیکی

عنوان پروژه : 

سیستم های حفاظت کاتدیک تغذیه شونده توسط منبع تغذیه کننده الکترونیکی (الکترود آندی تر)

فهرست مطالب :

فصل اول   آئین نامه سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)
بخش ۱-۱   تعاریف
بخش ۲-۱   مفاهیم بنیادین سیستم اتصال به زمین
بخش ۳-۱   سیستمها ی اتصال به زمین
فصل دوم   زمین کردن سیستم (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

حفاظت کاتدیک

عنوان پروژه :

حفاظت کاتدیک

مقدمه :

این مبحث باعث انگیزه انجام تحقیقات وسیعی در این زمینه شده است تا روشهای عملی مقابله با خوردگی شیمیایی فلزات به عرصه ظهور برسد. در خصوص پیشگیری از خوردگی لوله های مدفون، کف مخازن روزمینی و مخازن زیر زمینی نتیجه تحقیقات و آزمایشات انجام شده دو روش عمده زیر میباشد:

۱) استفاده از انواع پوشش

۲) استفاده از سیستم حفاظت کاتدیک

از آنجائیکه پوششهای موجود هیچ یک دارای راندمان ۱۰۰% نمی باشند لذا داشتن یک سیستم مکمل جهت حفاظت از خوردگی سازه های مدفون الزامی به نظر می رسد. روش تکمیلی یاد شده سیستم حفاظت کاتدیک می باشد که در این روش با کاتد کردن سازه در حال خورده شدن (که قبلاٌ آند بوده است) میتوان از خوردگی آن جلوگیری نمود.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید