استاندارد کلیدهای ۲۰ و ۳۰ کیلوولت برای کلیدخانه های تمام هسته فلزی

 عنوان پروژه :

استاندارد کلیدهای ۲۰ و ۳۰ کیلوولت برای کلیدخانه های تمام هسته فلزی

 مقدمه :

مهمترین و اصلی ترین وظیفه کلیدها ، قطع و وصل مدارها در جریانهای عادی و خطا می باشد که قطع جریانهای خطا شرایط حادثر و سنگین تری را بر کلیدها تحمیل می نمایند بطوری که این وظیفه به عمده ترین پارامتر طراحی کلیدها تبدیل شده است . قطع مدار در حالت خطا یا اتصال کوتاه ، در کلیدها عموماً با بروز قوس الکتریکی شدیدتر همراه می باشد .

قوس الکتریکی عکس العمل مدار در شرایط خطا در مقابل قطع جریان مدار می باشد و ادامه قوس بمعنای جاری شدن جریان اتصال کوتاه در مدار بوده که می بایست قطع و خاموش شود .

جستجوی راه های خاموش نمودن قوس الکتریکی یا بالا رفتن جریان های خطا در شبکه های برق منجر به استفاده از محیط های عایقی گوناگون در کلیدها شد که هر یک از این محیط ها با توجه به ویژگی های خود الزاماتی را به کلید مربوطه تحمیل نموده است که این الزامات و ویژگی ها ، انواع کلیدها را از یکدیگر متمایز می نماید . از جمله کلیدهای کم روغن ، کلیدهای با هوای فشرده ، کلیدهای SF6 و کلیدهای خلاء .   (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

نیروگاه بخار از تئوری تا اجرا و بهره برداری

عنوان پروژه :

نیروگاه بخار از تئوری تا اجرا و بهره برداری

مقدمه :

با توجه به نقش حیاتی انرژی الکتریکی در ساختار زیر بنایی صنعت و اقتصاد، لزوم توجه به نیروگاهها به عنوان منبع اصلی تولید این انرژی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. توان تولیدی این نیروگاه ها از طریق شبکه سراسری به شهرها و مراکز صنعتی، کشاورزی، تجاری و … منتقل می شود تا چرخهای صنعت را به حرکت در آور د . اما نیروگاه ها چگونه انرژی الکتریکی بوجود می آورند؟

  به طور کلی در فرایند تولید برق از یک قانون بنیادی فیزیک استفاده می شود؛ قانون پایستگی انرژی. بر اساس این قانون بوجود نمی آید و از بین نمی رود بلکه از شکلی به شکل دیگر . انرژی و از نوعی به نوع دیگر تغییر پیدا م ی کند. انسان نیز طبق این قانون از انرژی های موجود در طبیعت استفاده کرده و آنها را طی فرآیندهایی گاه ساده و گاه پیچیده به انرژی الکتریسیته تبدیل می کند و نیروگا ه ها محل انجام این فرآیندها هستند . با توجه به اینکه بشر از انرژ ی های مختلف طی فرآیندهای گوناگون برای رسیدن به انرژی برق استفاده می کند، نیروگا ههای تولید برق نیز انواع گوناگونی خواهند داشت . مهمترین و پرکاربردترین متداول در جهان که سهم اصلی را در تولید بر ق بر عهده دارند مجموعه نیروگاه های حرارتی می باشند. این دسته شامل نیروگاهای بخاری (فسیلی یا هسته ای)، گازی، سیکل ترکیبی و مولدهای دیزلیم ی باشد.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید