رله‌های حفاظتی در پستهای فشار قوی

عنوان پژوهش :

رله‌های حفاظتی در پستهای فشار قوی

مقدمه :

یک شبکه قدرت از نقطه تولید تا مصرف، شامل اجزاء و مراتبی است که ژنراتور را بعنوان مولد و ترانسها و خطوط انتقال را بعنوان مبدل و واسطه دربر می‌گیرد.

برعکس تولید که به لحاظ ولتاژ محدودیت دارد. در انتقال قدرت، مشکل جریان مطرح است زیرا هر چه جریان بیشتر شود. مقطع سیمها بیشتر و در نتیجه ساختمان دکلها بزرگتر و تلفات انتقال نیز فزونی می‌گیرد. به همین دلیل سعی می‌شود پس از تولید، با استفاده از ترانسفورماتورهای افزاینده، سطح ولتاژ افزایش و میزان جریان کاهش داده شود و برای تشخیص اتصال کوتاههای احتمالی فاز به زمین، از شبکه زمین و نوترالی که در پست مبدأ ایجاد می‌کنند استفاده می‌نمایند. پس از انتقال قدرت تا نزدیکیهای منطقه مصرف، سطح ولتاژ در چند مرحله پایین می‌آید تا قابل مصرف شود. در ایران در حال حاضر برای انتقال قدرت از ولتاژهای ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلو ولت استفاده می‌شود و در مناطق مختلف شهری نیز این ولتاژها به سطح ۶۳ کیلو ولت کاهش پیدا می‌کند و با تبدیل ۶۳ به ۲۰ کیلو ولت، ولتاژ اولیه برای ترانسفورماتور‌های توزیع محلی مهیا می‌گردد تا با ولتاژ ۴۰۰ ولت (فاز به فاز) برق مورد نیاز مصرف‌کننده‌های عادی فراهم آید. ترانسفورماتورهای انتقال، از آرایش ستاره / مثلث برخوردارند. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع

عنوان پروژه :

بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع

مقدمه :

در تاسیسات الکتریکی مانند شبکه انتقال انرژی ٍ مولد ها و ترانسفورماتورها و اسباب و ادوات دیگر برقی در اثر نقصان عایق بندی و یا ضعف استقامت الکتریکی ٍ دینامیکی و مکانیکی در مقابل فشارهای ضربه ای پیش بینی نشده و همچنین در اثر ازدیاد بیش از حد مجاز درجه حرارت ٍ خطاهایی پدید می آید که اغلب موجب قطع انرژی الکتریکی می گردد.

این خطاها ممکن است بصورت اتصال کوتاه ٍ اتصال زمین ٍ پارگی و قطع شدگی هادی ها و خورده شدن و شکستن عایق ها و غیره ظاهر شود.

شبکه برق باید طوری طرح ریزی شود که از یک پایداری و ثبات قابل قبول و تا حد امکان مطمئنی برخوردار باشد.امروزه قطع شدن برق برای مدت کوتاهی باعث مختل شدن زندگی فردی و قطع شدن برق کارخانه های صنعتی و مصرف کننده های بزرگ ٍ موسسه های علمی و پژوهشی به مدت نسبتاٌٌٌ طولانی موجب زیانهای جبران ناپذیر می شود لذا قطع شدن و یا قطع کردن دستگاهها و تجهیزات الکتریکی معیوب از شبکه لازم است ولی کافی نیست. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید