ترسیم نقشه های سیم پیچی برای طراحی موتور

ترسیم نقشه های سیم پیچی برای طراحی موتور

کلافهای یک گروه کلاف می توانند در اندازه های مساوی و یا در اندازه های نامساوی پیچیده شوند که به حالت اول سیم پیچی زنجیری و به حالت دوم سیم پیچی متحدالمرکز گرفته می شود.

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید