جبران سازی توان راکتیو توسط ادوات FACTS

عنوان پروژه :

جبران سازی توان راکتیو توسط ادوات FACTS

مقدمه :

 شبکه های انتقال نیروی انعطاف پذیر FACTS فن آوری جدید مبتنی بر الکترونیک قدرت ، فرصتی را برای کنترل کردن ، پایدار نمودن و افزایش قابلیت توان در سیستم های قدرت جریان متناوب فراهم می کند . موضوع انتقال و توزیع انرژی الکتریکی از جنبه های فعال و رو به رشد مهندسی قدرت به شمار می آید .

در سیستم های انتقال و فوق توزیع با توجه به رشد سریع بار و لزوم حمل و توان به مقدار زیاد و در فواصل طولانی از یکسو و مسأله خصوصی سازی و عدم توانایی شرکت ها از سوی دیگر ، مضوعاتی مانند استفاده بهینه از ظرفیت خطوط و سیستم ها و به تبع آن حفظ پایداری سیستم اهمیت ویژه ای یافته اند

مبحث قابل توجه دیگر در فن آوری FACTS و ادوات آن ، مسائل مربوط به اصلاح توان مصرف کنندگان یا مبحث کیفیت توان است . جوامع متکی بر اطلاعات نمی توانند بر انرژی ناپایدار و غیر مطمئن تکیه کنند . در این جوامع کیفیت توان باید در بالاترین سطح به مصرف کننده عرضه شود . گاهی تنها چند سیکل افت ولتاژ بیش از حد یا تغییر فرکانس در حد نامطلوب می تواند ضرر های عظیمی را متوجه مصرف کنندگان نماید . (بیشتر…)

بیشتر بخوانید