استاندارد کلیدهای ۲۰ و ۳۰ کیلوولت برای کلیدخانه های تمام هسته فلزی

 عنوان پروژه :

استاندارد کلیدهای ۲۰ و ۳۰ کیلوولت برای کلیدخانه های تمام هسته فلزی

 مقدمه :

مهمترین و اصلی ترین وظیفه کلیدها ، قطع و وصل مدارها در جریانهای عادی و خطا می باشد که قطع جریانهای خطا شرایط حادثر و سنگین تری را بر کلیدها تحمیل می نمایند بطوری که این وظیفه به عمده ترین پارامتر طراحی کلیدها تبدیل شده است . قطع مدار در حالت خطا یا اتصال کوتاه ، در کلیدها عموماً با بروز قوس الکتریکی شدیدتر همراه می باشد .

قوس الکتریکی عکس العمل مدار در شرایط خطا در مقابل قطع جریان مدار می باشد و ادامه قوس بمعنای جاری شدن جریان اتصال کوتاه در مدار بوده که می بایست قطع و خاموش شود .

جستجوی راه های خاموش نمودن قوس الکتریکی یا بالا رفتن جریان های خطا در شبکه های برق منجر به استفاده از محیط های عایقی گوناگون در کلیدها شد که هر یک از این محیط ها با توجه به ویژگی های خود الزاماتی را به کلید مربوطه تحمیل نموده است که این الزامات و ویژگی ها ، انواع کلیدها را از یکدیگر متمایز می نماید . از جمله کلیدهای کم روغن ، کلیدهای با هوای فشرده ، کلیدهای SF6 و کلیدهای خلاء .   (بیشتر…)

بیشتر بخوانید