هماهنگ کردن سیستمهای حفاظتی در سطح وسیع برای سیستمهای قدرت

عنوان پروژه :

هماهنگ کردن سیستمهای حفاظتی در سطح وسیع برای سیستمهای قدرت

مقدمه :

تاکید بیشتر ما حفاظتهای دیستا نس و اضافه جریان است . این دو نوع حفاظت با تمام جزییاتش با کمک نرم افزار Modelica شبیه سازی می شوند. این دو مدل شبیه سازی شده مدلهای واقعی شبکه می باشد. انواع خطا ها در شبکه بکار برده شده و عکس العمل رله ها در برابر آن مشا هد میشود . در نهایت روابط بین حفا ظت محلی و حفا ظت در سطح وسیع مورد بررسی قرار گرفته است و روابط و قوا نینی در سیستم های حفا ظتی در سطح وسیع بدست می آید.

به منظور ا طمینان از درست عمل نمودن شبکه توزیع انرژی وتامین ایمنی  بخشهای مختلف شبکه های توزیع الکتریکی  نیازمند به یک سیستم حفاظتی هماهنگ و مناسب می باشیم.

برای کاهش خسارات ناشی از وقوع خطا جدانمودن خطاازشبکه لازم است به شکل اتوماتیک و در کمترین زمان ممکن صورت گیرد. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید