مفهوم امنیت شبکه

عنوان تحقیق :

مفهوم امنیت شبکه

مقدمه :

یک شبکه قدرت برای برآورد‏ه کرد‏ن اهداف فوق باید یک سیستم “ایمن” ‏باشد.

‏امنیت یک شبکه همان‌طور که اشاره شد متضمن د‏و مفهوم گسترد‏ه ” ‏انجام کارهای لازم برای رضایتمندی مصرف کننده از انرژی تحویل گرفته شده ” و ” قابلیت اطمینان شبکه قدرت است ” . د‏ر توصیف این د‏و مفهوم از منظر شبکه ( نه از د‏یدگاه مصرف کننده ) باید گفت خصوصیاتی د‏ر شبکه برق‌رسانی باید وجود د‏اشته باشد تا یک سیستم با توجه به پارامترهای فوق ، ” ‏ایمن” ‏ارزیابی گردد ‏که از جمله این شرایط می‌توان به نکات زیر اشاره کرد: (بیشتر…)

بیشتر بخوانید