مدیریت دارایی در بخش توزیع برق و بررسی مسئله حضور بارهای سرد در شبکه توزیع

عنوان پروژه :

مدیریت دارایی در بخش توزیع برق و بررسی مسئله تشکیل و حضور بارهای سرد در شبکه توزیع 

چکیده
فصل اول مدیریت دارایی در بخش توزیع برق
۱-۱   مقدمه
۲-۱  تعاریف و مفاهیم مدیریت دارایی
۱-۲-۱   تعاریف مدیریت دارایی
۲-۲-۱   اصول مدیریت دارایی
۳-۲-۱   سیاست مدیریت دارایی
۴-۲-۱   استراتژی مدیریت دارایی (بیشتر…)

بیشتر بخوانید