امکان سنجی نیروگاه های زباله سوز

عنوان مقاله :

امکان سنجی نیروگاه های زباله سوز در شهر تبریز

مقدمه : 

ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از زاﺋﺪات ﺟﺎﻣـﺪ ﺷـﻬﺮی ﺑـﺮ ﭘﺎﻳﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮزی، دارای ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ زﻳﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﻋـﺪم ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اراﺿﻲ زﻳﺎد ﺑﺮای دﻓﻦ زاﺋﺪات، ﻋﺪم آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ( و ﺣﺮارﺗـﻲ) در ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﻴﺮوﮔـﺎﻫﻲ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫـﺎی ﻣﺘﻐﻴـﺮ( اﻣﺤـﺎء زاﺋـﺪات و ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧﺮژی) ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. از اﻳﻦ رو اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ در ﺟﻬـﺎن دارای ﮔﺴﺘﺮش زﻳﺎدی ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿـﻤﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ در ﺟﻬـﺎن و ﻣﺒﺎﺣﺚ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎﻧﺴﻨﺠﻲ اﺣﺪاث ﻧﻴﺮوﮔﺎه زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ زاﺋﺪات ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ اﺣﺪاث اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎه در اﻳـﻦ ﺷـﻬﺮ اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ درآﻣﺪی ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺪاث ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﻴﺮوﮔﺎه زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز در ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳـﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۷/۷۴ ﻣﮕﺎوات ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید