تاثیر هارمونیک ها بر تجهیزات قدرت

عنوان پروژه :

 تاثیر هارمونیک ها بر تجهیزات قدرت 

مقدمه :

با بکار گیری فزایند ادوات و تجهیزات الکتریکی و نیز تصاعدی انرژی الکتریکی ، منابع الکترومغناطیسی مزاحم (ELECTRO Magnetic Interference –EMI) نیز افزایش یافته است. شناخت این منابع ونیز بررسی آثار مخرب ناشی از آن بر روی عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی مجاورکه می تواند به صورت هدایتی ، القایی و تشعشعی انجام گیرد ، از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد .شایان ذکر است ادوات الکترونیکی و کامپیوترهای شخصی امروزه در کلیه خانه ها و مجتمع صنعتی مورد استفاده قرار گرفته بطوریکه سیستم های الکترونیکی انداره گیری  ، حفاظتی ، کنترلی به سرعت جایگزین تجهیزات مشابه مکانیکی و الکترونیکی می شوند . این موضوع تحت عنوان ‹‹سازگاری الکترومغناطیسی ›› (ELECTRO Magnetic Interference –EMI) مورد نظر بوده وضرورت شناخت چگونگی عملکرد تجهیزات ا لکتریکی در مجاورت یکدیگر را بیش از پیش مطرح می سازد ، منابع اختلالات الکترومغناطیسی ناشی از تجهیزات الکتریکی ، حوزه وسیعی از فرکانس(صفرتا چندگیگا هرتز) را شامل می شوند . هارمونیک های شبکه از  این منابع می باشند که در گستره فرکانسی۱۰۰ هرتز تا ۳کیلو هرتز قرار می گیرند . (بیشتر…)

بیشتر بخوانید