ترانسفورماتور خشک

عنوان پروژه :

ترانسفورماتور خشک

بخش اول
فصل اول اساس کار ترانسفورماتور
۱-۱- ترانس ایده آل
۱-۲- مطالعه ترانس ایده آل در شرایط بی باری
۱-۳- نسبت تبدیل ترانس
۱-۴- توان اکتیو در ترانس ایده آل بی بار
۱-۵- جریان مغناطیس کننده با در نظر گرفتن اثراشباع
۱-۶- ترانس ایده آل در حالت بارداری
۱-۷- روابط تقریبی در ترانس
۱-۸- مطالعه ترانس واقعی
۱-۹- مطالعه ترانس واقعی در شرایط بی باری
۱-۱۰- شکل موج جریان بی باری با توجه به اثر هیستزیس
۱-۱۱- مطالعه بارداری ترانس واقعی (بیشتر…)

بیشتر بخوانید