حفاظت ژنـراتور

عنوان پروژه : 

حفاظت ژنـراتور

مقدمه :

در تاسیسات الکتریکی مانند شبکه نقل انرژی، مولد ها و ترانسفورماتورها و تجهیزات و اسباب و ادوات دیگر برقی در اثر نقصان عایق بندی و یا ضعف استقامت الکتریکی، دینامیکی و مکانیکی در مقابل فشارهای ضربه ای پیش بینی نشده و همچنین دراثر ازدیاد بیش از حد مجاز درجه حرارت، خطاهائی پدید می‌آید که اغلب موجب قطع انرژی الکتریکی می‌گردد. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید