طرح سیستم زمین برجهای خطوط انتقال

عنوان تحقیق :

طرح سیستم زمین برجهای خطوط انتقال

مقدمه :

با توجه به اهمیت امپدانس موجی برجها در کاهش درصد بروز قوسهای برگشتی، همچنین تأثیر مقاومت زمین طبیعی برجها در ولتاژ تماس بدنه، لازم است مقاومت طبیعی و امپدانس موجی برجها از مقدار مجاز و قابل قبول تجاوز ننماید، مقاومت اهمی  طبیعی برجها تابع مقاومت مخصوص خاک بوده و برحسب نوع زمین و موقعیت برج در رنج وسیعی تغییر می‌نماید. به منظور کاهش مقاومت زمین طبیعی برجها در زمینهای با مقاومت مخصوص بالا ، سیستم زمین مناسب جهت برج پیش‌بینی شده که مقاومت زمین طبیعی برج کاهش می‌یابد. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید