تحقیق و پژوهشی مبنی بر تلفن دیجیتال و پروتکل های آن

عنوان تحقیق و پژوهش : 

 تلفن دیجیتال و پروتکل های آن

 مقدمه :

مکانیزم کلی تلفن ها کم بیش یکسان است و آن هم ساخت دستگاهی است که هماهنگ با صوت تغییر کرده و تغییرات فشار هوا را به تغییرات جریان الکتریکی تبدیل کند و برعکس در نقطه دور تغییرات جریان الکتریکی را به فشار هوا برگرداند که برای ساخت چنین سیستمی اطلاعات کافی در مورد صوت و الکتریسته و مغناطیس لازم است. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید