کامل ترین جزوه مدار منطقی

عنوان جزوه :

کامل ترین جزوه مدار منطقی

مقدمه : 

کامپیوتر های دیجیتال روی اجزای گسسته اطلاعات عمل می کنند و این اطلاعات به شکل دودویی نمایش داده می شوند . عملوندهای مورد استفاده در محاسبات ممکن است در دستگاه اعداد دودویی بیان شوند . اجزای گسسته دیگر مثل ارقام دهدهی به کدهای دودویی نمایش داده می شوند . پردازش داده ها با استفاده از اجزای منطقی دودویی که از سیگنالهای دودویی استفاده می کنند انجام می شود و مقادیر در المان های حافظه دودویی ذخیره می شوند .

اعداد دودودیی٢

یک عدد در مبنای ده مثل ٧٣٩٢ مقداری معادل ٧ هزارتایی و به اضافه ٣ صدتایی به اشافه ٩ ده تایی به اضافه ٢ یکی را نشان می دهد . هزارگان ، صدگان و غیره توانهایی از ده هستند که دلالت بر مکان ضرایب می کنند . به منظور دقت بیشتر عدد ٧٣٩٢ بهتر است به صورت زیر نوشته شود : (بیشتر…)

بیشتر بخوانید