آشنایی بامدارات ایمنی وقسمتهای مختلف آسانسورهای کششی

عنوان پروژه :

آشنایی بامدارات ایمنی وقسمتهای مختلف آسانسورهای کششی                   

مقدمه :

بادستیابی به منابع تامین قدرت وبرخوردبا مشکلات روزمره برای جابجایی اجیام سنگین وبدفعات فراوان ویا بعبارتی برای رفع نارسایی های جسمانی خود که همراه با پدیدامدن فرهنگ اسمان خراشها واپارتمان نشینی ناگزیرگردیدکه دراوایل قرن نوزدهم وسیله ای اختراع نماید که ما امروزه انرا اسانسور می نامیم واولین نوع اسانسور ازنوع اسانسورهای هیدرولیکی که بااب عمل میکرد به بازارارائه گردید.خواه وناخواه وهمانند سایر اختراعات اسانسورهای اولیه کارایی محدودی داشته وبا مشکلات فراوانی همراه بودند که به تدریج رفع گردید.درهمین ضمن اسانسورهای کششی پا بعرصه وجود گذاشتند وبه نحوگسترده ای مورد استفاده قرار گرفت.ولی با گذشت زمان وپیشرفت به نسل سوم اسانسورهای هیدرولیکی امروزه میباشد رسید باوجوداینکه اختراعات فعل پاسخگوی نیازهای امروزه میباشد.معذالک راه تکنولوژی وهمانگونه که در بخش انتهایی بدان اشاره شده کماکان ادامه خواهدداشت. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید