پاورفورمر Power Former

عنوان پروژه:

پاورفورمر Power Former

چکیده

فصل اول :

ملاحظات طرحها و مدلهای الکتریکی در مبدلهای  TM
مقدمه
۱٫ مفهوم مبدل
۲٫ مبدل ها در ایستگاه نیرویی  Porjus
۳٫طرح ساده در مبدل ها A Simple model for power former
۱-۳٫ محورهای جفتی The Pole Pairs
۲-۳٫ کابل ها جهت سیم پیچی نمودن The Cable for Stator Winding
۳-۳٫The stator slots
۳-۴٫The stator
مسایل و موضوعات مربوط به مبدل Model Considerations
شدت یافتن ژنراتور یا مدل The Step-up Transformer
نتیجه گیری Conclusions (بیشتر…)

بیشتر بخوانید