بررسی کابل و شبکه های توزیع

عنوان پروژه : 

کابل و شبکه های توزیع

فهرست مطالب : 

فصل اول ـ آشنایی با خطاها وانواع آن
۱-۱- آشنایی با خطاها و انواع آن
۲-۱- معادل منابع
۳-۱- معادلات گره
۴-۱- ماتریس امپدانس وادمتیانس شینه
۵-۱- اصلاح ماتریس امپدانس شینه های موجود
۱-۶- انواع اتصال کوتاه
۱- اتصال کوتاه مقارن
۲- اتصال کوتاه نامقارن
فصل دوم ـ فلسفه وجود پستهای فشار قوی (بیشتر…)

بیشتر بخوانید