تاثیر خازن گذاری در شبکه های توزیع

عنوان پروژه : 

تاثیر خازن گذاری در شبکه های توزیع

مقدمه :

توان

توان ظاهری از دو مولفه تشکیل شده است که قسمت حقیقی آن توان اکتیو و قسمت موهومی آن را قدرت راکتیو می نامیم.

S=P+jQ

هر چه میزان قدرت راکتیو در خطوط انتقال کاهش می یابد و بخش (P) افزایش یابد سهم قدرت حقیقی (Q) اعظمی از قدرت انتقالی در خط در اختیار توان راکتیو قرار می گیرد .

تقاضا برای قدرت راکتیو را مدارهای الکترومغناطیسی موتورها ، ترانسفورماتورهای خطوط ، کوره های الکتریکی و مصارف صنعتی دیگر افزایش می دهند.

در حالتی که نسبت قدرت حقیقی که از طریق خطوط ، انتقال پیدا می کند به قدرت ظاهری کوچک باشد دراصطلاح می گویند ضریب قدرت سیستم پایین است. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید