اثرات برق بر انسان

عنوان پروژه : 

اثرات برق بر انسان 

مقدمه : 

اثرات جریان برق بر بدن انســــان به طور کلـــی مورد توجه می باشـــــــد. این نه تنـها برای پزشک و آسیـــــب شناس برق که به عواقــــــب و درمان حوادث برق گرفتـــگی می پردازند مهم اســــــت ، بلکه برای متخصصینی که دستگاهها و تاسیسات برقی را می سازند و اسـتــانداردهـــــای مربوط به برق را تهیــه می کنــنــد و با جلوگیری از سـوانح وسائل ایمنی سروکار دارند نیز دارای اهمیت می باشد.

 در چارچوب کمیســـــیون بین المـــــــللی برق ، گروه کاری ۴ در کمیته فنی ۶۴ این و ظیفه را به عهده دارد که اثرات جریان برق را به گونه ای تشــــــــــریح نماید که بتوان آن را در مدارک فنی کمیته های مخــــــــتلف فنی IEC برای تهیه استانداردها به کار برد. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید