توزیع اقتصادی بار میان نیروگاههای حرارتی با الگوریتم ژنتیک

عنوان مقاله :

 توزیع اقتصادی بار میان نیروگاههای حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با در نظر گرفتن کمینه سازی آلودگی زیست محیطی

مقدمه :

هدف اصلی توزیع اقتصادی بار، برنامه ریزی تولید واحدهای تولید انرژی الکتریکی است به نحوی که بار مورد نیاز شبکه تامین و هزینه های اقتصادی این تولید نیز کمینه شود. روشهای متداول برای حل توزیع اقتصادی بار واحدهای تولیدی حرارتی نیروگاهها، اغلب روشهای تکراری هستند که با اینکه جواب نسبتا دقیقی برای مساله را بدست می دهند، اما محدودیتهای بسیاری در کاربردهای عملی دارند، از جمله باید مشخصه نرخ افزایش حرارتی واحدها پیوسته باشد. روشهای مبتنی بر برنامه ریزی پویا با اینکه با این قبیل محدودیتها مواجه نیستند، ولی با افزایش تعداد واحدها زمان و حافظه مورد نیاز برای حل مساله بطور قابل توجهی افزایش می یابد. اما در مدلهای بر پایه الگوریتمهای ژنتیکی علاوه بر مواجه نبودن با محدودیتهای ذکر شده، زمان و ابعاد حل مساله تقریبا بصورت خطی با تعداد واحدها افزایش می یابد که با وجود کامپیوترهای امروزی انتخابی صحیح برای حل مسائل عملی توزیع اقتصادی بار به نظر میرسند. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

امکان سنجی نیروگاه های زباله سوز

عنوان مقاله :

امکان سنجی نیروگاه های زباله سوز در شهر تبریز

مقدمه : 

ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از زاﺋﺪات ﺟﺎﻣـﺪ ﺷـﻬﺮی ﺑـﺮ ﭘﺎﻳﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮزی، دارای ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ زﻳﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﻋـﺪم ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اراﺿﻲ زﻳﺎد ﺑﺮای دﻓﻦ زاﺋﺪات، ﻋﺪم آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ( و ﺣﺮارﺗـﻲ) در ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﻴﺮوﮔـﺎﻫﻲ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫـﺎی ﻣﺘﻐﻴـﺮ( اﻣﺤـﺎء زاﺋـﺪات و ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧﺮژی) ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. از اﻳﻦ رو اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ در ﺟﻬـﺎن دارای ﮔﺴﺘﺮش زﻳﺎدی ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿـﻤﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ در ﺟﻬـﺎن و ﻣﺒﺎﺣﺚ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎﻧﺴﻨﺠﻲ اﺣﺪاث ﻧﻴﺮوﮔﺎه زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ زاﺋﺪات ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ اﺣﺪاث اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎه در اﻳـﻦ ﺷـﻬﺮ اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ درآﻣﺪی ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺪاث ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﻴﺮوﮔﺎه زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز در ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳـﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۷/۷۴ ﻣﮕﺎوات ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید