گزارش کامل تجهیزات پست ۶۳ کیلو ولت کمال آباد غرب تهران

عنوان پروژه :

گزارش کامل تجهیزات پست ۶۳ کیلو ولت کمال آباد غرب تهران

مقدمه : 

در بخش نخست گزارش دلایل وجود پستهای فشار قوی و همچنین انواع آنها با توجه به استانداردهای موجود شرح داده شده دربخش دوم گزارش مهمترین و اساسی ترین تجهیزات تشکیسل دهنده پست به تفصیل شرح و بررسی گردیده است . همچنین در مورد رله هایی که محافظت خطوط و ترانسفورماتورها و دیگر تجهیزات مهم یک مجموعه را عهده دارند توضیحاتی داده شده است دربخش بعدی اصول و روشهای بهره برداری بهینه از پستهای فشار قوی بطور اعم شرح داده شده است که این توضیحات در جهت بهره وری بیشتر و همچنین راندمان بالاتر و جلوگیری از بروز هر گونه خطر و یا اشال احتمالی به کلیه دست اندرکاران یک پست فشار قوی توصیه می شود . بخش بعدی مربوط به شرح و توضیح اشکالات احتمالی که ممکن است در پست ۶۳کمال آباد بروز کند و همچنین شرح کارهایی که برای رفع این عیوب باید انجام شود . بخش آخر نیز مربوط به نحوه بهره برداری از مدارهای اینترلاک پست ۶۳ کمال آباد می باشد که در آن نحوه برق دار کردن خط با در نظر گرفتن کلیه اصول فنی برای جلوگیری از بروز هر گونه نارسایی در سیستم و شبکه شرح گردیده است .

فهرست مطالب : 

خلاصه گزارش.. ۱

مقدمه ۲

دستگاههای اندازه گیری.

رله های حفاظت خط.

رله های حفاظتی خط ۲۰c.

مشخصات باطریهای ۱۲۷v.

مشخصات باطریهای D.c 48v.

مبانی و تعاریف مربوط به پست فشار قوی.

ولتاژهای استاندارد :

تعریف پست فشار قوی:

انواع پستهای فشار قوی بر حسب نوع کار :

پستهای باز نیز به چند دسته تقسیم می شوند :

پستهای بسته یا داخلی نیز خود به سه نوع تقسیم می گردد :

۱ـ۲) سویچگیر :

ترانسفورماتور قدرت :

۳ـ۲) ترانس زمین :

۴ـ۲) جبران کننده ها

۵ـ۲) تأسیسات جانبی.

۱ـ۳) باسبار یاشین (BUS BAR)

۲ـ۱ـ۳) شینه بندی.

۳ـ۱ـ۳) انواع شینه بندی :

ب) قطع طولی شین بوسیله دیژنکتور :

ب ـ ۳ـ۱ـ۳) شینه بندی چند تایی یا مرکب :

الف) قطع طولی شین بوسیله سکسیونر تقسیم کننده باس بار :

الف ـ روش دو دژنکتوری :

ب ـ روش یک ونیم دیژنکتوری :

ج ـ ۳ـ۱ـ۳) باسبار دوبل ( راهرو اصلی )

د ـ۳ـ۱ـ۳) سیستم شینه یندی حلقوی ( زنجیره ای )

مزایای این نوع شینه بندی :

ز ـ۳ـ۱ـ۳) شینه بندی سه کلیدی :

۴ـ۱ـ۳) ایمنی باسبار

۲ـ۳)کلیدهای فشار قوی.

۱ـ قطع کننده یا سکسیونر

۲ـ کلید بار

۳ـ کلید قدرت..

۱ـ۲ـ۳) قطع مدارات مختلف..

الف ـ قطع مدار اهمی.

ب ـ قطع مدار سلفی :

ج ـ قطع مدار خازنی :

الف ـ وصل مدار اهمی.

ب ـ وصل مدار سلفی.

ج) وصل مدار خازنی.

۳ـ۲ـ۳) روشهای سریع خاموش نمودن جرقه در کلیدها

۱ـ ازدیاد طول قوس..

۲ـ تشدید خنک کردن قوس..

۳ـ مقطع کردن قوس..

۴ـ خاموشی درنقطه صفر

۵ـ خازن موازی با کنتاکتها

۶ـ خلاء

۷ـ روغن.

۴ـ۲ـ۳) قطع جرقه درکلیدهای فشار قوی.

عامل مؤثر در قطع یا برقراری مجدد جرقه

۵ـ۲ـ۳) انواع خاموش کننده ها

الف ـ ۵ـ۲ـ۳) خاموش کننده جامد.

ب ـ ۵ـ۲ـ۳) خاموش کننده مایع.

ج ـ ۵ـ۲ـ۳) خاموش کننده گازی.

کلیدهای فشار قوی :

۶ـ۲ـ۳) کلید بدون بار ( سکسیونر )

الف ) موارد استعمال سکسیونر

سکسیونر دورانی :

سکسیونر قیچی ایی :

۷ـ۲ـ۳) کلید قابل قطع زیر بار

۸ـ۲ـ۳) کلید قدرت یا دیژنکتور ( بریکرها )

الف ـ ۸ـ۲ـ۳) کلید روغنی ( تمام روغنی )

ب ـ۸ـ۲ـ۳) کلید قدرت نیمه روغنی.

د ـ ۸ـ۲ـ۳) کلید خلاء

رـ۸ ـ۲ـ۳) کلید هوایی ( کلید هوای فشرده )

زـ۸ ـ۲ـ۳) کلید اکسپانزیون ( آبی )

س ـ ۸ـ ۲ـ۳) کلید گازی جامد.

۹ـ۲ـ۳) مکانیزم قطع و وصل کلیدهای فشار قوی.

الف ـ ۹ـ۲ـ۳) مکانیزم فنری.

ب ـ ۹ـ۲ـ۳) مکانیزم روغنی ( هیدرولیکی )

ج ـ۹ـ۲ـ۳) مانیزم هوایی یا بادی.

۱۰ـ۲ـ۳) مشخصات الکتریکی بریکرها

۳ـ۳) ترانسفورماتور های جریان Current  transformer

۱ـ۳ـ۳) پارامترهای اساسی در C.t ها

۲ـ کلاس و دقت اندازه گیری ترانس جریان.

۳ـ نسبت تبدیل ترانس جریان :

۴ـ ظرفیت ترانس جریان.

۳ـ۳ـ۳) مشخصات الکتریکی ترانسهای جریان.

۴ـ۳) ( ترانسفورماتورهای ولتاژ)

۵ـ۳)( مقره ها Insulaturs )

انواع مقره ها

۶ـ۳) ( برقگیرها [Lightning Aresster] )

انواع برقگیرها :

۲ـ  برقگیر با مقاومت غیر خطی

۳ـ برقگیر لوله ای

کنتور برقگیر

۱ـ۴) رله اضافه جریان.

۲ـ۴) رله اتصال زمین.

۳ـ۴) رله دیفرانسیل (Differctial relay)

۴ـ۹ رله افت ولتاژ (Under voltage reloy)

۵ـ۴) رله اضافه ولتاژ (over Voltage realy)

۶ـ۴) رله اضافه فرکانس (over freguency relay)

۷ـ۴) رله افت فرکانس (under freguency relay)

۸ـ۴) رله اضافه فلوی مغناطیسی (over flux relay)

۹ـ۴) رله دایره کشنال.

۱۰ـ۴) رله دیستانس (Distane relay)

۵) اصول و روشهای بهره برداری از پستهای فشار قوی.

دستورالعملها

دستورالعمل مخصوص پستها

تعیین وظایف و تقسیم مسئولیتها

روش عملیات در مواقع بروز حادثه

قطع کلی سیستم

روش برگردانیدن سیستم بوضع عادی

انجام عملیات درموقع وضعیت غیر عادی ولتاژ

طرز عمل در مواقع نامتعادلی فازها

قطع و وصل خودکار خطوط

دیاگرامهای عملیاتی

سنکرون کردن

۶) آمار حوادث و اتفاقات احتمالی کار

* سکسیونرها

* باس بارها

*C.V.T ها

* C.T ها

* L.T ها

* برقگیرها

* شارژرها

* باطریها

* دیزل ژنراتور اضطراری

کنترل ولتاژ

۱-ولتاژ عادی ( افزایش تا ۲ درصد یا کاهش تا ۲ درصد )

۲-ولتاژ غیر عادی ( افزایش تا ۵ درصد یا کاهش تا ۱۰ درصد )

۳-ولتاژ غیر قابل ( افزایش بیش از ۵ درصد یا کاهش بیش از ۱۰ درصد )

عملیات در پستهای فوق توزیع نوع فیدرترانس.

عملیات در پستهای فوق توزیع دارای باسبار ۶۳ کیلو ولت

بهره برداری از ترانسفور ماتورهای فوق توزیع.

الف – خازنهائی که در پستهای نوع کوژلکس نصب شده اند

ب – خازنهای نصب شده در سایر پستها

الف : خازنهائی که در پستهای نوع کوژلکس نصب شده اند

۱-وصل کردن خازنها

۲- قطع کردن خازنها

ب- خازنهای نصب شده در سایر پستها

۱- حالت دستی.

۱-۱-برقدار کردن خازنها

۲-۱- بی برق کردن خازنها

۲- حالت خود کار

عملیات در شرایط بی برق شدن باسبارهای ۶۳و ۲۰ کیلوولت

الف – گزارش های شفاهی

ب – گزارش های کتبی

۲۰۸- مقررات ابطال کارت احتیاط

۲۰۹- مقررات عمومی کارت احتیاط

۲۱۰- کارت حفاظت شخصی

۲۱۱- کاربرد کارت حفاظت شخصی

۲۱۲- وظایف درخواست کننده کارت حفاظت شخصی

۲۱۳- وظایف صادر کننده کارت حفاظتی شخصی

۲۱۴- مقررات ابطال کارت حفاظت شخصی

۲۱۵- مسئول بهره برداری موظف است موارد زیر را اجرا کند

مقررات عمومی کارت حفاظت شخصی

۲۳۶- کارت حفاظت دستگاه

الف – حفظ دستگاه وتجهیزات از آسیب دیدن بیشتر

ب- پایدار نگه داشتن سرویس برق.

ج- حفظ دستگاهها وتجهیزات از صدمه دیدن

۳-۲۳۷- کارت حفاظت دستگاه باید به نحو زیر تکمیل ونصب شود

۲۳۹- مسئولان بهره برداری موظفند کارت را به نحو زیر تکمیل و آنرا نصب کنند

۲۴۰- برای ابطال کارت حفاظت دستگاه ، باید به ترتیب زیر عمل شود

۲۴۱- کاربرد فرمهای ضمانت نامه Guarantee Forms

۲۴۲- فرمهای ضمانت نامه شامل :

۲۴۳- صدور فرمهای ضمانت نامه

۲۴۴- فرم درخواست صدور ضمانت نامه

۲۴۵- نحوه تکمیل فرم درخواست صدور ضمانت نامه

۲۴۶- وظایف مربوط به مسئولان بهره برداری.

۲۴۷- وظایف تصویب کننده نهایی فرم درخواست صدور ضمانت نامه

۲۴۸- مقررات عمومی درخواست صدور ضمانت نامه

۲۴۹-وظایف مسئولان صادر کننده فرم ضمانت نامه

۲۵۰- جدا سازی.

۲۵۱- بدون انرژی کردن.

۲۵۲- مسئولیتهای دارنده ضمانت نامه

۲۵۳- ابطال فرم ضمانت نامه

مقررات عمومی فرم های ضمانت نامه

۲۷۶- برای معتبر کردن فرم ضمانت نامه باید عملیات زیر انجام پذیرد

۲۷۷- فرم تضمین نامه ایستگاه

بخش دوم : (کارتها وفرمهای حفاظتی )

مشخصات مربوط به فرم درخواست صدور ضمانت نامه

تعداد صفحات :۲۰۵

هزینه فایل word (تومان) : ۱۲۰۰۰

فایل pdf : ندارد

خرید فایل Word به تنهایی  ==>
سفارش فایل پاور پوینت به تنهایی سفارش PowerPoint

معاوضه پروژه معاوضه

 *توجه* حتما قبل از خرید مطالعه شود *توجه*

***به دلیل ایجاد مشکلات در بخش سفارش پاورپوینت توسط برخی از کاربران عزیر ، سفارش فایل پاورپوینت صرفا برای افرادی می باشد که فایل ورد را از سایت خریداری کرده باشند.

در صورت عدم توجه ، وجه پرداختی پس از کسر 50% و فقط با خرید پروژه دیگر قابل استرداد می باشد.***

**توجه : سفارش فایل پاورپوینت 20 اسلاید حداکثر 7 روز کاری و سفارش پاورپوینت 40 اسلاید (به دلیل اولویت ) حداکثر 3 روز کاری انجام می شود. در ضمن جهت سفارش پاورپوینت 40 اسلاید دو بار سفارش 20 اسلاید را پرداخت نمائید. همچنین توجه نمائید فایل های پاورپوینت آمده پس از پرداخت ارسال می شوند ، جهت اطلاع از آماده بوده فایل پاورپوینتِ پروژه ای خاص، می توانید از بخش تماس با ما این موضوع را جویا شوید.


 راهنمای خرید پروژه :

لطفا جهت خرید پروژه به نکات زیر توجه فرمائید :

1ـ لطفا در وارد کردن اطلاعات خواسته شده نهایت دقت را به عمل آورید ، زیرا دریافت فایل پروژه ، تحقیق ، پژوهش و ... در سایت به ازاء پرداخت شما توسط درگاه بانکی می باشد و پس از پرداخت وجه توسط درگاه پرداخت پارس پال ، لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود . مسئولیت وارد کردن اطلاعات نادرست در فیلد های خواسته شده بر عهده خریدار بوده و سایت پروژه سرای مهندسی برق خوزستان هیچ گونه مسئولیتی در قبال وارد کردن اطلاعات نادرست ندارد .

2ـ حال اگر شما از آن دسته افرادی هستید که نیازی به اجراء فایل پاور پوینتجهت ارائه پروژه خود ندارید ، فقط بر روی لینک خرید فایل کلیک کنید .

*** نکته : جهت پیگیری شماره تلفن خود را با یک خط فاصله بعد از نام و نام خانوادگی خود وارد نمائید . به طور مثال : " رضا احدی فرد - 09821113411"

3ـ اگر شما از آن دسته افرادی هستید که برای ارائه پروژه نیاز به ساخت فایل پاورپوینت دارید ، و به خاطر مشغله کاری یا عدم وقت کافی جهت طراحی این فایل یا حتی به دلیل هزینه های گزاف طراحی در محل قادر به انجام آن نیستید ، پروژه سرای مهندسی برق با استفاده از متخصصین مجرب خود این کار را برای شما با هزینه ای کم و به سهولت انجام می دهد تا با خیالی آسوده پروژه خود را ارائه دهید. حال اگر شما جزء آن دست از کسانی هستید که نیاز به ساخت فایل پروژه به صورت پاورپوینت دارید ابتدا بر روی لینک خرید فایل کلیک کرده و فایل word آن را سفارش دهید و سپس بر روی لینک سفارش PowerPoint کلیک کنید و فایل PowerPoint را سفارش دهید.

4- در صورتی که لینک دانلود به inbox ارسال نشده لطفا قسمت spam ایمیل خود را چک کنید. ضمناً آن که لینک دانلودی ارسال شده به ایمیل شما فقط برای 24 ساعت فعال می باشد . به دلیل عدم ارائه لینک مجدد توصیه میشود پس از دانلود فایل را در جای مناسبی ذخیره نمائید.

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی داشته و می توان به عنوان منبع پروژه ها و مقالات از آنها استفاده نمود و ارائه آن به عنوان پروژه درسی ، پایانامه و ... ممنوع بوده و از لحاظ شرعی حرام می باشد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>