امکان سنجی نیروگاه های زباله سوز

عنوان مقاله :

امکان سنجی نیروگاه های زباله سوز در شهر تبریز

مقدمه : 

ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از زاﺋﺪات ﺟﺎﻣـﺪ ﺷـﻬﺮی ﺑـﺮ ﭘﺎﻳﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮزی، دارای ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ زﻳﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﻋـﺪم ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اراﺿﻲ زﻳﺎد ﺑﺮای دﻓﻦ زاﺋﺪات، ﻋﺪم آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ( و ﺣﺮارﺗـﻲ) در ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﻴﺮوﮔـﺎﻫﻲ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫـﺎی ﻣﺘﻐﻴـﺮ( اﻣﺤـﺎء زاﺋـﺪات و ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧﺮژی) ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. از اﻳﻦ رو اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ در ﺟﻬـﺎن دارای ﮔﺴﺘﺮش زﻳﺎدی ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿـﻤﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ در ﺟﻬـﺎن و ﻣﺒﺎﺣﺚ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎﻧﺴﻨﺠﻲ اﺣﺪاث ﻧﻴﺮوﮔﺎه زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ زاﺋﺪات ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ اﺣﺪاث اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎه در اﻳـﻦ ﺷـﻬﺮ اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ درآﻣﺪی ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺪاث ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﻴﺮوﮔﺎه زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز در ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳـﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۷/۷۴ ﻣﮕﺎوات ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

فهرست مطالب :

چکیده

۱- ﻣﻘﺪﻣﻪ

۲-ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎﻟﻪﺳﻮزی در ﺟﻬﺎن

۳- ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز

۴- ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮزی

۱-۴- ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮاد ورودی

۲-۴- اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻧﺮژی

۳-۴-ﻛﻨﺘﺮل آﻻﻳﻨﺪه  ﻫﺎی ﻫﻮا

۴- ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻫﺎ

۵- ﻣﺸﺨﺼﺎت زاﺋﺪات ﺟﺎﻣﺪ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ

۶- ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی

۷- ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮدازش زاﺋﺪات

۸- ﻣﻴﺰان اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل

۹- ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ( ﻣﻌﺎدل رﻳﺎﻟﻲ )

۱۰- ﻣﻨﺎﻓﻊ رﻳﺎﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ

۱۱- ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی

ﻣﺮاﺟﻊ

تعداد صفحات :۲۳

هزینه فایل word (تومان) :  ۲۸۷۵

فایل pdf : ندارد

خرید فایل Word
فایل پاورپوینت 
سفارش فایل پاور پوینت سفارش PowerPoint

معاوضه پروژه معاوضه

 *توجه* حتما قبل از خرید مطالعه شود *توجه*

***به دلیل ایجاد مشکلات در بخش سفارش پاورپوینت توسط برخی از کاربران عزیر ، سفارش فایل پاورپوینت صرفا برای افرادی می باشد که فایل ورد را از سایت خریداری کرده باشند.

در صورت عدم توجه ، وجه پرداختی پس از کسر 50% و فقط با خرید پروژه دیگر قابل استرداد می باشد.***

**توجه : سفارش فایل پاورپوینت 20 اسلاید حداکثر 7 روز کاری و سفارش پاورپوینت 40 اسلاید (به دلیل اولویت ) حداکثر 3 روز کاری انجام می شود. در ضمن جهت سفارش پاورپوینت 40 اسلاید دو بار سفارش 20 اسلاید را پرداخت نمائید. همچنین توجه نمائید فایل های پاورپوینت آمده پس از پرداخت ارسال می شوند ، جهت اطلاع از آماده بوده فایل پاورپوینتِ پروژه ای خاص، می توانید از بخش تماس با ما این موضوع را جویا شوید.


 راهنمای خرید پروژه :

لطفا جهت خرید پروژه به نکات زیر توجه فرمائید :

1ـ لطفا در وارد کردن اطلاعات خواسته شده نهایت دقت را به عمل آورید ، زیرا دریافت فایل پروژه ، تحقیق ، پژوهش و ... در سایت به ازاء پرداخت شما توسط درگاه بانکی می باشد و پس از پرداخت وجه توسط درگاه پرداخت پارس پال ، لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود . مسئولیت وارد کردن اطلاعات نادرست در فیلد های خواسته شده بر عهده خریدار بوده و سایت پروژه سرای مهندسی برق خوزستان هیچ گونه مسئولیتی در قبال وارد کردن اطلاعات نادرست ندارد .

2ـ حال اگر شما از آن دسته افرادی هستید که نیازی به اجراء فایل پاور پوینتجهت ارائه پروژه خود ندارید ، فقط بر روی لینک خرید فایل کلیک کنید .

*** نکته : جهت پیگیری شماره تلفن خود را با یک خط فاصله بعد از نام و نام خانوادگی خود وارد نمائید . به طور مثال : " رضا احدی فرد - 09821113411"

3ـ اگر شما از آن دسته افرادی هستید که برای ارائه پروژه نیاز به ساخت فایل پاورپوینت دارید ، و به خاطر مشغله کاری یا عدم وقت کافی جهت طراحی این فایل یا حتی به دلیل هزینه های گزاف طراحی در محل قادر به انجام آن نیستید ، پروژه سرای مهندسی برق با استفاده از متخصصین مجرب خود این کار را برای شما با هزینه ای کم و به سهولت انجام می دهد تا با خیالی آسوده پروژه خود را ارائه دهید. حال اگر شما جزء آن دست از کسانی هستید که نیاز به ساخت فایل پروژه به صورت پاورپوینت دارید ابتدا بر روی لینک خرید فایل کلیک کرده و فایل word آن را سفارش دهید و سپس بر روی لینک سفارش PowerPoint کلیک کنید و فایل PowerPoint را سفارش دهید.

4- در صورتی که لینک دانلود به inbox ارسال نشده لطفا قسمت spam ایمیل خود را چک کنید. ضمناً آن که لینک دانلودی ارسال شده به ایمیل شما فقط برای 24 ساعت فعال می باشد . به دلیل عدم ارائه لینک مجدد توصیه میشود پس از دانلود فایل را در جای مناسبی ذخیره نمائید.

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی داشته و می توان به عنوان منبع پروژه ها و مقالات از آنها استفاده نمود و ارائه آن به عنوان پروژه درسی ، پایانامه و ... ممنوع بوده و از لحاظ شرعی حرام می باشد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>