اضافه ولتاژ در شبکه های توزیع نیرو

عنوان پروژه :

اضافه ولتاژ در شبکه های توزیع نیرو

فصل اول   اضافه ولتاژ در شبکه ی توزیع
–   چکیده
بخش ۱-۱   اضافه ولتاژهای موجی در شبکه توزیع و حفاظت مصرف کنندگان در برابر آن
۱-۱-۱   مقدمه
۲-۱-۱   مکانیزم الکترواستاتیکی انتقال موج ضربه
۳-۱-۱   مکانیزم الکترومغناطیسی انتقال منبع ولتاژ ضربه به ثانویه
۴-۱-۱   بررسی تأثیر قرار دادن برقگیر در سمت فشار ضعیف ترانسفورماتور
۵-۱-۱   خلاصه و نتیجه گیری
بخش۲-۱   اضافه ولتاژهای رزونانس در ترانسفورماتورهای توزیع
۱-۲-۱   مقدمه
۲-۲-۱   بانکهای ستاره – مثلث
۳-۲-۱   امواج طرف ثانویه
بخش۳-۱   بررسی محدودساز جریان خطای رزونانس موازی با کلید تریستوری و تأثیر آن روی مشخصات فنی مدار شکن ها
–   چکیده
۱-۳-۱   مقدمه
۲-۳-۱   روشهای محدود کردن جریان خطا
۳-۳-۱   محاسبه عناصر تشکیل دهنده محدود ساز رزونانس موازی
۴-۳-۱   مدلسازی رفتار محدود ساز جریان خطا با ATP
۵-۳-۱   مدلسازی اثرات محدود ساز بر ولتاژ برگشتی مدار شکنها توسط نرم افزار ATP
۱-۵-۳-۱   وقوع خطا در مدار بدون FCL
۲-۵-۳-۱   وقوع خطا در مدار با FCL
۶-۳-۱   نتیجه گیری
فصل دوم   آنالیز حساسیت مدار محدود ساز جریان اتصال کوتاه از نوع تشدید موازی
–   چکیده
بخش ۱-۲   مقدمه
بخش ۲-۲   معرفی شبکه آزمایشگاهی مورد بررسی
بخش ۳-۲   آنالیز حساسیت
۱-۳-۲   تعیین بدترین مکان وقوع خطا
۲-۳-۲   تعیین بدترین زمان وقوع خطا
۳-۳-۲  تعیین اثرات مقاومت شاخه موازی در پیک جریان و ولتاژ بازیافت و جریان گردشی
۴-۳-۲   اثر تأخیر ورود شاخه موازی در پیک گذرای جریان خطا و ولتاژ بازیافت
۵-۳-۲   تعیین اثرات Kse در پیک گذرای جریان خطا و ولتاژ بازیافت و جریان گردشی
بخش ۴-۲   اثر R1 و Kse بر روی جریان عبوری از تریستورها و ولتاژ دو سر خازن
بخش ۵-۲   راندمان محدود سازی
بخش ۶-۲   اضافه ولتاژ شین قبل از PCL
بخش ۷-۲   اثر فرکانس رزنانس
بخش ۸-۲   نتیجه گیری
فصل سوم   صاعقه و بررسی حالات گذرای بروز صاعقه در مجاورت شبکه های توزیع تغذیه کننده قطارهای برقی
بخش ۱-۳   مقدمه
۱-۱-۳   اساس پدیده صاعقه
بخش ۲-۳   فرایند تشکیل صاعقه
۱-۲-۳   جریان تخلیه
۲-۲-۳   شکل جریانهای موجی و تخلیه جوی
۳-۲-۳  صاعقه و شبکه های انتقال انرژی
بخش ۳-۳   تخلیه بر قسمت های مختلف خطوط انتقال انرژی
۱-۳-۳   تخلیه بر سیمهای فاز
۲-۳-۳   تخلیه بر زمین مجاور
۳-۳-۳   تخلیه مستقیم بر بدنه برجها
بخش ۴-۳   آتش سنت اِلمو
بخش ۵-۳   بررسی حالات گذرای بروز صاعقه در مجاورت شبکه های توزیع تغذیه کننده قطارهای برقی
۱-۵-۳   چکیده
۲-۵-۳   مقدمه
۳-۵-۳   سیستمهای تراکشن
۴-۵-۳   اضافه ولتاژ های گذرا در سیستم تراکشن
۵-۵-۳   مشخصات برقگیرهایDC
۶-۵-۳  نصب برقگیرها در سیستمهای تراکشنDC
۷-۵-۳   شبیه سازی و بحث
بخش ۶-۳   نتیجه گیری
فصل چهارم   فرورزونانس در شبکه های توزیع
–   چکیده
بخش ۱-۴   فرورزونانس در شبکه های توزیع
۱-۱-۴   مقدمه
۲-۱-۴  فرورزونانس در شبکه های توزیع
۳-۱-۴   در چه سیستم ها و شرایطی احتمال وقوع فرورزونانس وجود دارد؟
۴-۱-۴   پیامدهای فرورزونانس
۵-۱-۴   روشهای جلوگیری از وقوع فرورزونانس
۶-۱-۴   روشهای میراکردن نوسانات فرورزونانس
۷-۱-۴   نتیجه گیری و پیشنهادات
بخش ۲-۴   بررسی وقوع پدیده فرورزونانس بر اثرکلید زنی ناقص در شبکه های توزیع
۱-۲-۴   مقدمه
۲-۲-۴   مشخصه های اصلی فرورزنانس در مدارهای الکتریکی
۱-۲-۲-۴   حساسیت وقوع فرورزنانس نسبت به پارامترهای مدار(پدیده برش)
۲-۲-۲-۴   حساسیت وقوع فرورزنانس نسبت به شرایط اولیه مدار
۳-۲-۴   دسته بندی حالت های مختلف فرورزنانس
۴-۲-۴   بررسی کلید زنی ناقص در شبکه توزیع
۱-۴-۲-۴   کلید زنی در شرایط بی باری ترانسفورماتور
۲-۴-۲-۴   کلید زنی در شرایط بارداری ترانسفورماتور
۳-۴-۲-۴   کلید زنی ناقص با وجود انواع مختلف بار
بخش ۳-۴  فرورزونانس در شبکه های توزیع و تاثیر آن بر برقگیرهایZn0
–   چکیده
۱-۳-۴   مقدمه
۲-۳-۴   برقگیرهایZn0
۳-۳-۴   نتایج شبیه سازی پدیده فرورزونانس
۴-۳-۴   نتایج شبیه سازی پدیده فرورزونانس همراه با برقگیر
۵-۳-۴   بحث و نتیجه گیری
فصل پنجم   کاربرد خازن ها در سیستم های توزیع انرژی
بخش ۱-۵   کاربرد خازن ها در شبکه های توزیع انرژی
۱-۱-۵   مقدمه
۲-۱-۵   خازنهای موازی
۱-۲-۱-۵   کاربرد خازنهای موازی
۳-۱-۵   اصلاح ضریب توان
۴-۱-۵   نصب خازن در شبکه توزیع
۵-۱-۵   نحوه کنترل خازنهای قابل قطع و وصل
۶-۱-۵   آزاد سازی ظرفیت
۷-۱-۵   کاهش تلفات
۸-۱-۵   اصلاح ولتاژ
۹-۱-۵   جایابی بهینه خازنهای موازی در شبکه های توزیع
۱-۹-۱-۵   یک روش جدید برای نصب خازن در شبکه های توزیع شعاعی
۲-۹-۱-۵   کاهش تلفات توان در اثر نصب خازن
۱۰-۱-۵   کاربرد خازنهای موازی در ولتاژ بالا
۱-۱۰-۱-۵   تجهیزات قطع کننده خازنهای موازی
۲-۱۰-۱-۵   اتصالات خازنهای موازی
۳-۱۰-۱-۵   حفاظت خازنهای موازی
۴-۱۰-۱-۵   مشکلات بهره برداری از خازنهای موازی
۱۱-۱-۵   خازنهای سری
۱-۱۱-۱-۵   استفاده از خازنهای سری در شبکه های فوق توزیع
۲-۱۱-۱-۵   حفاظت خازنهای سری
۳-۱۱-۱-۵   مشکلات بهره برداری از خازنهای سری
بخش۲-۵   مطالعه و شبیه سازی اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از کلیدزنی بانکهای خازنی موازی
–   چکیده
۱-۲-۵   مقدمه
۱-۱-۲-۵   بکارگیری مقاومت در ساختار کلید قدرت
۲-۱-۲-۵  روش وصل همزمان در صفر ولتاژ
۳-۱-۲-۵  روش وصل همزمان در اوج ولتاژ
۴-۱-۲-۵   کاربرد برقگیرهای اکسید فلز
۲-۲-۵   نتیجه گیری
فصل ششم   بررسی پدیده گالوپینگ در خطوط انتقال نیرو و روشهای کاهش اثرات آن
–   چکیده
بخش ۱-۶   بررسی پدیده گالوپینگ
۱-۱-۶   مقدمه
۲-۱-۶   علت های گالوپینگ
۳-۱-۶   انواع حرکتهای گالوپینگ
۴-۱-۶   خسارت ها و زیان های وارده
۵-۱-۶   تعداد حلقه های گالوپینگ
۶-۱-۶   محاسبه دامنه گالوپینگ
۷-۱-۶   انواع روشها برای کاهش اثرات گالوپنیگ
۸-۱-۶   نتیجه گیری
بخش۲-۶   کاهش دامنه نوسانات گالوپینگ از طریق انتخاب مناسب تجهیزات پراکنده
۱-۲-۶   مقدمه
۲-۲-۶   پدیده گالوپینگ
۳-۲-۶   استفاده از دستگاههاى ضد گالوپینگ
۴-۲-۶   پیدایش تکنولوژى پیچش دهنده براى جلوگیرى از نوسانات بلند
دامنه هادى ها در خطوط انتقال نیرو
مراجع

 

تعداد صفحات :۱۶۵

هزینه فایل word (تومان) : ۱۶۵۰۰

فایل pdf : ندارد

لطفا قبل از خرید توجه فرمائید که : ممکن است زمان ارسال فایل پروژه از ۱۰ ثانیه الی ۱۲ ساعت بعد از پرداخت هزینه به طول بیانجامد .

 فقط برای اولین خرید :

خرید فایل ورد با ۲۵% تخفیف به همراه ۲۰ اسلاید پاورپوینت = ۱۹۳۷۵ تومان

خرید فایل ورد با ۵۰% تخفیف به همراه ۴۰ اسلاید پاورپوینت = ۲۲۲۵۰ تومان

خرید فایل Word به تنهایی  ==> فایل
خرید فایل ورد با ۲۵% تخفیف به همراه ۲۰ اسلاید پاورپوینت  ==> فایل
خرید فایل ورد با ۵۰% تخفیف به همران ۴۰ اسلاید پاورپوینت  ==> فایل
سفارش فایل پاور پوینت به تنهایی سفارش PowerPoint

معاوضه پروژه معاوضه

 *توجه* حتما قبل از خرید مطالعه شود *توجه*

***به دلیل ایجاد مشکلات در بخش سفارش پاورپوینت توسط برخی از کاربران عزیر ، سفارش فایل پاورپوینت صرفا برای افرادی می باشد که فایل ورد را از سایت خریداری کرده باشند.

در صورت عدم توجه ، وجه پرداختی پس از کسر 50% و فقط با خرید پروژه دیگر قابل استرداد می باشد.***

**توجه : سفارش فایل پاورپوینت 20 اسلاید حداکثر 7 روز کاری و سفارش پاورپوینت 40 اسلاید (به دلیل اولویت ) حداکثر 3 روز کاری انجام می شود. در ضمن جهت سفارش پاورپوینت 40 اسلاید دو بار سفارش 20 اسلاید را پرداخت نمائید. همچنین توجه نمائید فایل های پاورپوینت آمده پس از پرداخت ارسال می شوند ، جهت اطلاع از آماده بوده فایل پاورپوینتِ پروژه ای خاص، می توانید از بخش تماس با ما این موضوع را جویا شوید.


 راهنمای خرید پروژه :

لطفا جهت خرید پروژه به نکات زیر توجه فرمائید :

1ـ لطفا در وارد کردن اطلاعات خواسته شده نهایت دقت را به عمل آورید ، زیرا دریافت فایل پروژه ، تحقیق ، پژوهش و ... در سایت به ازاء پرداخت شما توسط درگاه بانکی می باشد و پس از پرداخت وجه توسط درگاه پرداخت پارس پال ، لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود . مسئولیت وارد کردن اطلاعات نادرست در فیلد های خواسته شده بر عهده خریدار بوده و سایت پروژه سرای مهندسی برق خوزستان هیچ گونه مسئولیتی در قبال وارد کردن اطلاعات نادرست ندارد .

2ـ حال اگر شما از آن دسته افرادی هستید که نیازی به اجراء فایل پاور پوینتجهت ارائه پروژه خود ندارید ، فقط بر روی لینک خرید فایل کلیک کنید .

*** نکته : جهت پیگیری شماره تلفن خود را با یک خط فاصله بعد از نام و نام خانوادگی خود وارد نمائید . به طور مثال : " رضا احدی فرد - 09821113411"

3ـ اگر شما از آن دسته افرادی هستید که برای ارائه پروژه نیاز به ساخت فایل پاورپوینت دارید ، و به خاطر مشغله کاری یا عدم وقت کافی جهت طراحی این فایل یا حتی به دلیل هزینه های گزاف طراحی در محل قادر به انجام آن نیستید ، پروژه سرای مهندسی برق با استفاده از متخصصین مجرب خود این کار را برای شما با هزینه ای کم و به سهولت انجام می دهد تا با خیالی آسوده پروژه خود را ارائه دهید. حال اگر شما جزء آن دست از کسانی هستید که نیاز به ساخت فایل پروژه به صورت پاورپوینت دارید ابتدا بر روی لینک خرید فایل کلیک کرده و فایل word آن را سفارش دهید و سپس بر روی لینک سفارش PowerPoint کلیک کنید و فایل PowerPoint را سفارش دهید.

4- در صورتی که لینک دانلود به inbox ارسال نشده لطفا قسمت spam ایمیل خود را چک کنید. ضمناً آن که لینک دانلودی ارسال شده به ایمیل شما فقط برای 24 ساعت فعال می باشد . به دلیل عدم ارائه لینک مجدد توصیه میشود پس از دانلود فایل را در جای مناسبی ذخیره نمائید.

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی داشته و می توان به عنوان منبع پروژه ها و مقالات از آنها استفاده نمود و ارائه آن به عنوان پروژه درسی ، پایانامه و ... ممنوع بوده و از لحاظ شرعی حرام می باشد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>