آنالیز کلیه ادوات پست فوق توزیع

 عنوان پروژه :

آنالیز کلیه ادوات پست فوق توزیع 

مقدمه :

      تولید الکتریسیته ساکن و تحقیقات اولیه توسط فیزیکدانی بنام کولن و پس از آن در سال ۱۷۹۹ تولید الکتریسیته جاری توسط الکساندر ولتا با ساخت یک نوع باطری به مرحله اجرا درآمد که با پیشرفت علم در سال ۱۸۸۲ در اشتوتگارت آلمان برای اولین بار نیروگاهی ساخته شد که فقط قادر بود روشنایی چند خانه را تامین نماید.

   در سال ۱۸۹۱ اولین خط سه فازه به طول ۱۷۵ کیلومتر با ولتاژ ۱۵ کیلوولت کشیده شد که پس از گذشت ۲۰ سال این ولتاژ به ۱۱۰ کیلوولت و پس از ۵۰ سال خطوط ۴۰۰ کیلوولت مورد بهره برداری قرار گرفت و در همان سال در شوروی سابق خطوط ۵۰۰ کیلوولت و در سال ۱۹۶۵ خط ۷۳۵ کیلوولت در کانادا مورد بهره برداری قرار گرفت که با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی ولتاژ انتقال پیوسته رو به فزونی بوده و در حال حاضر انتقال نیرو به وسیله سیستم سه فازه با امکانات موجود بیش از ۱۰۰۰ کیلوولت می باشد . 

چکیده

فصل ۱-   مقدمه

۱-۱-    تاریخچه صنعت برق

۱-۲-    انواع پست برق از نظر وظیفه

۱-۲-۱-     پست های نیروگاهی (بالابرنده ولتاژ)

۱-۲-۲-     پستهای توزیع

۱-۲-۳-     پستهای کلیدی

فصل ۲-   آشنایی کلی با پست و تجهیزات آن

۲-۱-    انواع پستهای باز

۲-۱-۱-     پستهای معمولی

۲-۱-۲-     پستهای GIS

۲-۱-۳-     پستهای هوایی

۲-۲-    پستهای بسته(داخلی)

۲-۲-۱-     پستهای GIS

۲-۲-۲-     پستهای معمولی بسته

۲-۳-    اجزاء تشکیل دهنده یک پست فشار قوی

۲-۳-۱-     تعریف سوئیچگیر

۲-۳-۲-     ترانسفور ماتورهای قدرت

۲-۳-۳-     ترانسفورماتورهای زمین و تغذیه داخلی

۲-۳-۴-     سیستم های جبران کننده بار راکتیو

۲-۳-۵-     سیستمهای کنترل و حفاظت

۲-۳-۶-      سیستم زمین

۲-۳-۷-     سیستم حفاظت از رعدو برق

۲-۳-۸-     سیستم تغذیه داخلی

۲-۳-۹-     سیستم روشنایی محوطه

۲-۳-۱۰-   سیستم مخابراتی

۲-۳-۱۱-   سیستم کابل

۲-۳-۱۲-   سیستم اطفاء حریق

۲-۳-۱۳-   تاسیسات ساختمانی

۲-۳-۱۴-   فونداسیونها

۲-۳-۱۵-   جاده های دسترسی

۲-۳-۱۶-    ساختمان نگهبانی

۲-۳-۱۷-   ساختمان دیزل ژنراتور

فصل ۳-   فواصل الکتریکی از نظر تعمیراتی ، بهره برداری و ایمنی

۳-۱-    فواصل هوایی فاز ـ زمین

۳-۱-۱-     فاصله هوایی میان هادیها و گنتری ها

۳-۱-۲-     فاصله هوایی میان هادی و زمین

۳-۱-۳-     فاصله هوایی بخشهای برق دار تجهیزات و گنتریها

۳-۲-    فواصل هوایی فاز ـ فاز

۳-۳-    فواصل ایمنی SF

۳-۳-۱-     محاسبه مقدار پایه

۳-۳-۲-     محاسبه فاصله ایمنی

۳-۳-۳-     حرکت پرسنل

۳-۳-۴-     حرکت وسایل نقلیه

۳-۳-۵-     کار روی تجهیزات

۳-۴-    فواصل از نظر زیست محیطی

۳-۴-۱-     محل پست

۳-۴-۲-     معماری پست

۳-۴-۳-     جانمایی تجهیزات

۳-۴-۴-     آلودگی محیط

۳-۴-۵-     میدانهای الکتریکی و مغناطیسی

۳-۴-۶-       خطوط ورودی و خروجی

۳-۵-     آرایش فیزیکی تجهیزات (Switchyard Layout)

۳-۵-۱-     ترتیب قرار گرفتن فازها روی باس بار

۳-۵-۲-     فواصل الکتریکی

۳-۵-۳-     ترتیب قرار گرفتن تجهیزات پست

۳-۵-۴-     محاسبه فواصل هوایی ایزو لاسیون

۳-۵-۵-     انتخاب فواصل هوایی وایمنی حد اقل فاصله فاز به زمین

۳-۶-    دیاگرام تک خطی

۳-۶-۱-      اصول کلی در تهیه دیاگرام تک خطی

فصل ۴-    ترانسفورماتور

۴-۱-    تعریف ترانسفورماتور

۴-۲-    قسمتهای اصلی و ملحقات ترانسفورماتور

۴-۲-۱-     هسته

۴-۲-۲-     سیم پیچها

۴-۲-۳-     تانک

۴-۲-۴-     منبع انبساط روغن(کنسرواتور)

۴-۲-۵-     سیم پیچ سوم

۴-۳-    اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی

۴-۳-۱-     مشخصات و ویژگیهای شبکه و سیستمی که ترانسفورماتور در آن نصب می گردد

۴-۳-۲-     مشخصات محیطی و شرایط اقلیمی محل بهره برداری که ترانسفورماتور

۴-۴-    شاخص ها و پارامترهای مشخص کننده طراحی

۴-۴-۱-     انواع ترانسفورماتورهای قدرت

۴-۴-۲-     فرکانس کارترانسفورماتور

۴-۴-۳-     سیستم خنک کنندگی و ظرفیت ترانسفورماتور در هر حالت

۴-۴-۴-     توان نامی سیم پیچهای ترانسفورماتور

۴-۴-۵-     ولتاژ نامی سیم پیچ

۴-۵-    نحوه اتصالات سیم پیچها و گروه برداری

۴-۵-۱-     نحوه اتصالات سیم پیچها

۴-۵-۲-     گروه برداری

۴-۶-    تنظیم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر

۴-۶-۱-      موقعیت تپ چنجر

۴-۶-۲-      هدف از کاربرد تپ چنجر در ترانسفورماتورها

۴-۶-۳-      میزان کل تنظیم ولتاژ و درصد هر مرحله

۴-۶-۴-      جریان نامی تیپ چنجر

۴-۶-۵-      سطوح عایقی

۴-۷-    حد اکثر ولتاژ هر یک از سیم پیچها

۴-۸-    تاثیر زمین نمودن نوترال در عایق بندی

۴-۹-    تعیین سطوح عایقی داخلی و خارجی و نوترال

۴-۱۰-  میزان افزایش مجاز درجه حرارت روغن و سیم پیچ

۴-۱۰-۱-   انواع عایقهای ترانسفورماتور

۴-۱۱-  روش خنک کنندگی

۴-۱۲-  تلفات بارداری و بی باری

۴-۱۳-  میزان مجاز صدا

۴-۱۴-  مقادیر اتصال کوتاه سیستم

۴-۱۵-  مقاومت تانک ترانسفورماتور در مقابل خلاء و اضافه فشار

۴-۱۶-  نوع ترانسفورماتور از نظر ساختمانی

۴-۱۷-  اضافه بار در ترانسفورماتور

۴-۱۸-  شرایط مربوط به موازی نمودن ترانسفورماتورها

۴-۱۹-  استفاده از محفظه کابل در طرف فشار ضعیف

۴-۲۰-  فاصله خزشی بوشینگها

۴-۲۱-  نصب ترانسفورماتور

فصل ۵-   کلید قدرت

۵-۱-    نقش کلیدهای قدرت در شبکه

۵-۲-    اجزاء تشکیل دهنده کلید

۵-۳-    نیازهای کلی

۵-۴-    اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی

۵-۵-    شاخص هاو پارامترهای مشخص کننده طراحی

۵-۵-۱-     نوع کلید

۵-۵-۲-     نوع مکانیزم عملکرد کلید قدرت

۵-۵-۳-     تعداد پل ها

۵-۵-۴-     کلاس کلید

۵-۵-۵-     ولتاژ نامی کلید قدرت

۵-۵-۶-      سطوح عایقی نامی

۵-۵-۷-     جریان نامی

۵-۵-۸-     جریان نامی قطع شارژ خط

۵-۵-۹-     جریان نامی قطع شارژ کابل

۵-۵-۱۰-   جریان نامی قطع شارژ یک واحد بانک خازنی

۵-۵-۱۱-   جریان نامی قطع شارژ بانک خازنی پشت به پشت

۵-۵-۱۲-   جریان نامی هجومی وصل بانک خازنی

۵-۵-۱۳-   جریان نامی قطع بار اندوکتیو کم

۵-۵-۱۴-   جریان نامی قطع اتصال کوتاه

۵-۵-۱۵-   ضریب افزایش ولتاژ فاز سالم

۵-۵-۱۶-    مشخصه های نامی مربوط به اتصالی های عیب با فاصله کم از کلید

۵-۵-۱۷-   جریان نامی اتصال کوتاه وصل

۵-۵-۱۸-   توالی عملکرد نامی

۵-۵-۱۹-   مدت زمان اتصال کوتاه

۵-۵-۲۰-   جریان نامی قطع غیر هم فاز

۵-۵-۲۱-   زمان قطع نامی

۵-۵-۲۲-   مشخصات مکانیزم عملکرد کلید شامل

۵-۶-    محاسبات اتصال کوتاه

۵-۶-۱-      مقدمه

۵-۶-۲-      محاسبات اتصال کوتاه

۵-۷-    معیارهای طراحی و مهندسی انتخاب کلیدهای قدرت

فصل ۶-   سکسیونر و تیغه های زمین

۶-۱-    کلیات

۶-۲-    اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی

۶-۲-۱-      مشخصات و ویژگیهای شبکه و سیستمی که سکسیونر یا تیغه های زمین در آن نصب و بهره برداری خواهد شد

۶-۲-۲-      مشخصات محیطی و شرایط اقلیمی محلی که سکسیونر یا تیغه های زمین در آن شرایط مورد استفاده خواهند گرفت

۶-۳-    شاخص ها و پارامترهای مشخص کننده طراحی

۶-۳-۱-      نوع سکسیونر یا تیغه های زمین

۶-۳-۲-      نوع مکانیزم عملکرد

۶-۳-۳-      تعداد پلها

۶-۳-۴-      کلاس داخلی یا بیرونی

۶-۳-۵-      ولتاژ نامی

۶-۳-۶-      سطوح عایقی نامی

۶-۳-۷-      فرکانس نامی

۶-۳-۸-      جریان نامی ( فقط برای سکسیونر و نه برای تیغه های زمین )

۶-۳-۹-      جریان نامی پیک قابل تحمل

۶-۳-۱۰-    جریان نامی وصل اتصال کوتاه ( فقط برای تیغه های زمین )

۶-۳-۱۱-    مدت زمان جریان اتصال

۶-۳-۱۲-    نیروی مکانیکی نامی ترمینالها

۶-۳-۱۳-    مشخصات مکانیسم عملکرد سکسیونر و تیغه های زمین

۶-۴-    روش قدم به قدم طراحی

۶-۴-۱-      مشخصات و ویژگیهای سیستم

۶-۴-۲-      شرایط محیطی محل نصب

۶-۴-۳-      پارامترها و مشخصه های طراحی سکسیونر و تیغه های زمین

فصل ۷-   ترانسفورماتور زمین – کمکی

۷-۱-    خصوصیات

۷-۲-    تجهیزات جانبی ترانسفورماتور زمین – کمکی

۷-۳-    اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی

۷-۳-۱-     ویزگیهای شبکه و سیستمی که ترانسفورماتور زمین –کمکی درآن نصب می گردد

۷-۳-۲-     مشخصات محیطی که ترانسفورماتور زمین  – کمکی در آن مورد بهره قرار میگیرد

۷-۴-    شاخص ها و پارامترهای مشخص کننده طراحی

۷-۴-۱-     نوع ترانسفورماتور

۷-۴-۲-     فرکا نس کار

۷-۴-۳-     سیستم خنک کننده

۷-۴-۴-     ظرفیت نامی

۷-۴-۵-     مقدار نامی ولتاژ سیم پیچها

۷-۴-۶-      حداکثر ولتاژ سیم پیچ ها

۷-۴-۷-     جریان نامی

۷-۴-۸-     امپدانس ولتاژ

۷-۴-۹-     راکتانس

۷-۴-۱۰-   بهره برداری در ولتاژ بالاتر از ولتاژ نامی

۷-۴-۱۱-   افزایش دما پس از بارگذاری جریان کوتاه مدت

۷-۴-۱۲-   فاصله خزشی بوشینگها

۷-۴-۱۳-   گروه برداری

۷-۴-۱۴-   تپ چنجر

۷-۴-۱۵-   سطح صدا

۷-۴-۱۶-     استقامت سیم پیچ ها در برابر اتصال کوتاه

فصل ۸-    ترانسفورماتور ولتاژ

۸-۱-    مقدمه

۸-۲-    اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی ترانسفورماتور ولتاژ

۸-۲-۱-       مشخصات و ویژگیهای شبکه و سیستمی که ترانسفورماتور ولتاژ خازنی در آن نصب میشود

۸-۲-۲-     مشخصات محیطی و شرایط اقلیمی منطقه و محل نصب ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی

۸-۳-    پارامترهای طراحی ترانسفورماتور ولتاژ

۸-۳-۱-     نوع ترانسفورماتور ولتاژ از لحاظ عایق بندی

۸-۳-۲-     نوع ترانسفورماتور از لحاظ ساختاری

۸-۴-    ولتاژ نامی اولیه

۸-۴-۱-     ولتاژ نامی ثانویه

۸-۵-    حداکثر ولتاژ سیستم Um

۸-۶-     فرکانس نامی

۸-۷-    ظرفیت خروجی ثانویه

۸-۸-    کلاس دقت

۸-۹-    سطوح عایقی

۸-۱۰-  فاصله خزشی مقره

۸-۱۱-  ضریب ولتاژ نامی

۸-۱۲-  مشخصات خازن ترانسفورماتور خازنی

۸-۱۲-۱-   مقدار ظرفیت خازنی نامی

۸-۱۲-۲-   مقاومت سری معادل

۸-۱۲-۳-   ضریب دما

۸-۱۲-۴-   محدوده تغییرات مجاز

۸-۱۳-  محدوده افزایش درجه حرارت

۸-۱۴-  روش انتخاب ترانسفورماتورولتاژ برای یک مکان خاص

۸-۱۴-۱-   مشخصات و ویژگیهای سیستم

۸-۱۴-۲-     شرایط محیطی و اقلیمی محل نصب

۸-۱۴-۳-     پارامترهای مربوط به انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ

فصل ۹-   ترانسفورماتور جریان

۹-۱-    اندازه گیری جریان به منظور اندازه گیری توان عبوری از یک نقطه

۹-۲-    فاراده از ترانسفورماتور جریان برای تبدیل جریان در شرایط غیر عادی شبکه

۹-۳-    اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتورهای جریان

۹-۳-۱-     مشخصات و ویژگیهای شبکه و سیستمی که ترانسفورماتور جریان در آن نصب و بهره برداری می شود

۹-۳-۲-     مشخصات محیطی و شرایط اقلیمی منطقه و محلی که ترانسفورماتورهای جریان در آن مورد استفاده قرار می گیرد

۹-۴-    مشخصه های فنی ، پارامترها و شاخص های مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتور جریان

۹-۴-۱-     نوع ترانسفورماتور جریان

۹-۴-۲-     ولتاژ حداکثر

۹-۴-۳-     سطوح عایقی نامی

۹-۴-۴-     فاصله خزشی

۹-۴-۵-     فرکانس نامی

۹-۴-۶-      جریان نامی اولیه

۹-۴-۷-     جریان نامی ثانویه

۹-۴-۸-     نسبت تبدیل نامی

۹-۴-۹-     جریان اتصال کوتاه مدت نامی

۹-۴-۱۰-   جریان دائمی حرارت نامی

۹-۴-۱۱-   محدودیت افزایش درجه حرارت

۹-۴-۱۲-   ظرفیت نامی خروجی

۹-۴-۱۳-   کلاس دقت

۹-۴-۱۴-   انشعاب (TAP) در سیم پیچ ثانویه

فصل ۱۰- برقگیر   ( LIGHTNING ARRESTER )

۱۰-۱-  انواع برقگیرها

۱۰-۱-۱-   برقگیر بافاصله هوائی (Gap Type Arrester)

۱۰-۱-۲-   برقگیر میله ای یا آرماتور

۱۰-۱-۳-     ‌برقگیر از نوع مقاومت غیر خطی یا برقگیر بافنتیل(Non  Linear resistor type arrester)

۱۰-۱-۴-   برقگیر از نوع اکسید روی  (Gapless Zn oxide arrester (zno) )

۱۰-۲-  انتخاب و محل نصب برقگیرها

۱۰-۳-  پارامترهای اساسی در انتخاب برقگیر

۱۰-۳-۱-   سطح حفاظت مورد نیاز برقگیر: (PROTECTION LEVEL)

۱۰-۳-۲-   حداکثر ولتاژ کار مداوم برقگیر

۱۰-۳-۳-   جریان تخلیه موجی برقگیر:Id

۱۰-۳-۴-   ولتاژ سیکلیک برقگیر

۱۰-۳-۵-   فاصله سطحی یا خزشی برقگیر

۱۰-۴-  ولتاژ اسمی برقگیر

۱۰-۵-  حفاظت در مقابل صاعقه

۱۰-۵-۱-   موج گیر

۱۰-۶-  ساختمان موج گیر

۱۰-۷-  حفاظت موج گیر

۱۰-۸-  مشخصات الکتریکی موج گیر

۱۰-۹-  حالات نصب موج گیر

۱۰-۱۰-  محل نصب موج گیر

فصل ۱۱- باسبار یا شین (Bus Bar)

۱۱-۱-  تعریف شین

۱۱-۲-  شینه بندی (Busbar Arrangment)

۱۱-۲-۱-   پارامترهای مؤثر در انتخاب نوع شینه بندی

۱۱-۳-  انواع شینه بندی

۱۱-۳-۱-   شینه بندی ساده ( Single Busbar )

۱۱-۳-۲-   شینه بندی ساده جدا شده ( Bus Section )

۱۱-۳-۳-   شینه بندی ساده U شکل ( Single Busbar U )

۱۱-۳-۴-   شینه بندی اصلی و انتقالی ( Main And Transfer Bus)

۱۱-۳-۵-   شینه بندی دوبل باسبار ( Doubge Busbar )

۱۱-۳-۶-    شینه بندی ۵/۱ کلیدی ( Breaker and Half Busbar )

۱۱-۳-۷-   شینه بندی دو کلیدی ( Dodble Breaker Busbar )

۱۱-۳-۸-     شینه بندی ترکیبی ( Combine Busbar )

۱۱-۳-۹-     شینه بندی رینگی یا حلقوی ( Ring Busbar )

تعداد صفحات : ۱۷۳

هزینه فایل word (تومان): ۸۶۵۰

فایل pdf : ندارد

خرید فایل Word
سفارش فایل پاور پوینت سفارش PowerPoint

معاوضه پروژه معاوضه

 *توجه* حتما قبل از خرید مطالعه شود *توجه*

***به دلیل ایجاد مشکلات در بخش سفارش پاورپوینت توسط برخی از کاربران عزیر ، سفارش فایل پاورپوینت صرفا برای افرادی می باشد که فایل ورد را از سایت خریداری کرده باشند.

در صورت عدم توجه ، وجه پرداختی پس از کسر 50% و فقط با خرید پروژه دیگر قابل استرداد می باشد.***

**توجه : سفارش فایل پاورپوینت 20 اسلاید حداکثر 7 روز کاری و سفارش پاورپوینت 40 اسلاید (به دلیل اولویت ) حداکثر 3 روز کاری انجام می شود. در ضمن جهت سفارش پاورپوینت 40 اسلاید دو بار سفارش 20 اسلاید را پرداخت نمائید. همچنین توجه نمائید فایل های پاورپوینت آمده پس از پرداخت ارسال می شوند ، جهت اطلاع از آماده بوده فایل پاورپوینتِ پروژه ای خاص، می توانید از بخش تماس با ما این موضوع را جویا شوید.


 راهنمای خرید پروژه :

لطفا جهت خرید پروژه به نکات زیر توجه فرمائید :

1ـ لطفا در وارد کردن اطلاعات خواسته شده نهایت دقت را به عمل آورید ، زیرا دریافت فایل پروژه ، تحقیق ، پژوهش و ... در سایت به ازاء پرداخت شما توسط درگاه بانکی می باشد و پس از پرداخت وجه توسط درگاه پرداخت پارس پال ، لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود . مسئولیت وارد کردن اطلاعات نادرست در فیلد های خواسته شده بر عهده خریدار بوده و سایت پروژه سرای مهندسی برق خوزستان هیچ گونه مسئولیتی در قبال وارد کردن اطلاعات نادرست ندارد .

2ـ حال اگر شما از آن دسته افرادی هستید که نیازی به اجراء فایل پاور پوینتجهت ارائه پروژه خود ندارید ، فقط بر روی لینک خرید فایل کلیک کنید .

*** نکته : جهت پیگیری شماره تلفن خود را با یک خط فاصله بعد از نام و نام خانوادگی خود وارد نمائید . به طور مثال : " رضا احدی فرد - 09821113411"

3ـ اگر شما از آن دسته افرادی هستید که برای ارائه پروژه نیاز به ساخت فایل پاورپوینت دارید ، و به خاطر مشغله کاری یا عدم وقت کافی جهت طراحی این فایل یا حتی به دلیل هزینه های گزاف طراحی در محل قادر به انجام آن نیستید ، پروژه سرای مهندسی برق با استفاده از متخصصین مجرب خود این کار را برای شما با هزینه ای کم و به سهولت انجام می دهد تا با خیالی آسوده پروژه خود را ارائه دهید. حال اگر شما جزء آن دست از کسانی هستید که نیاز به ساخت فایل پروژه به صورت پاورپوینت دارید ابتدا بر روی لینک خرید فایل کلیک کرده و فایل word آن را سفارش دهید و سپس بر روی لینک سفارش PowerPoint کلیک کنید و فایل PowerPoint را سفارش دهید.

4- در صورتی که لینک دانلود به inbox ارسال نشده لطفا قسمت spam ایمیل خود را چک کنید. ضمناً آن که لینک دانلودی ارسال شده به ایمیل شما فقط برای 24 ساعت فعال می باشد . به دلیل عدم ارائه لینک مجدد توصیه میشود پس از دانلود فایل را در جای مناسبی ذخیره نمائید.

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی داشته و می توان به عنوان منبع پروژه ها و مقالات از آنها استفاده نمود و ارائه آن به عنوان پروژه درسی ، پایانامه و ... ممنوع بوده و از لحاظ شرعی حرام می باشد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>